การใช้ EV Rent Thai EV Rent Thai

การใช้ EV Rent Thai เพื่อการเช่ารถแชร์ จาก Partner ของเรา

รถยนต์บนแพลตฟอร์ม Ev rent thai ได้รับการตรวจสอบ ข้อมูลด้านตัวรถ ประวัติการบำรุงรักษา และการบริการของเจ้าของรถแล้ว ว่ามีประวัติด้านดี

ผู้ขับขี่จะได้รับเอกสารอย่างไร?

หลังจากลูกค้าโอนเงินจองรถ ลูกค้าจะได้รับ Invoices ที่มีรายละเอียดการเช่ารถที่ใช้ประกอบการรับรถ วัน เวลา สถานที่รับรถ เบอร์เจ้าของรถ / เจ้าหน้าที่

ผู้ขับขี่ควรมีบัญชีเรียกรถหรือบัญชีจัดส่งอยู่แล้วก่อนทำการจองหรือไม่

Powered by BetterDocs