เงื่อนไขข้อตกลงสัญญาเช่ารถ/ยืมรถ

เงื่อนไขข้อตกลงสัญญาเช่ารถ/ยืมรถ

1) ผู้เช่า /ผู้ยืม ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 21 ปี และมีใบขับขี่สากล หรือใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ตามที่หน่วยงานราชการออกให้พร้อมนำเอกสารฉบับจริงมาแสดง ณ วันทำสัญญา ทั้งนี้ ผู้เช่า / ผู้ยืม ตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมถ่ายรูปหรือถ่ายเอกสารบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

2) ผู้เช่า / ผู้ยืม ต้องใช้รถเพื่อการท่องเที่ยว หรือเพื่อประกอบธุรกิจที่ไม่ผิดกฎหมาย เท่านั้น ผู้เช่า/ผู้ยืม ตกลงจะไม่นำรถยนต์ที่เช่า/ยืมไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หรือไปกระทำความผิด และไม่บรรทุก หรือมีสิ่งของผิดกฎหมายในรถ หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งรัฐ หากมีการกระทำความผิดเกิดขึ้น ผู้เช่า/ผู้ยืมจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว

3) ผู้เช่า/ผู้ยืม ต้องใช้รถเฉพาะในพื้นที่ที่ได้แจ้งไว้กับผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม ตามที่ระบุไว้ในสัญญา หากผู้เช่า/ผู้ยืมฝ่าฝืน และผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมไม่สามารถติดต่อผู้เช่า/ผู้ยืมได้ ภายใน2ชั่วโมง ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม มีสิทธิแจ้ง ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการทางกฎหมายกับผู้เช่า/ผู้ยืมได้ทันที

4) ในกรณีที่ผู้เช่า/ผู้ยืมกระทำนอกเหนือข้อตกลง ดังข้อ 2-3.ทำให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม ต้องนำรถกลับคืน

5) ผู้เช่า/ผู้ยืม ตกลงไม่นำรถยนต์ที่เช่าไปให้เช่าช่วง โอน หรือส่งมอบ ให้บุคคลอื่นไปขับขี่เป็นอันขาด

6) ผู้เช่า/ผู้ยืม ตกลงว่าได้รับทราบ ข้อมูลรถยนต์ประกันภัย จากผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมหรือตัวแทนในรถยนต์ที่เช่าครบถ้วนแล้ว ณ วันที่รับรถ

7) ผู้เช่า/ผู้ยืม ต้องไม่ดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับรถ หรือดื่มแอลกอฮอล์ แล้วขับรถ หากมีความเสียหายใดๆ เพราะเหตุดังกล่าวไม่ว่าจะโดยเจตนา หรือไม่ก็ตาม ผู้เช่า/ผู้ยืม ต้องรับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด

8) ในกรณีที่ รถที่เช่าเกิดความเสียหาย หรืออุบัติเหตุ ผู้เช่า/ผู้ยืม จะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบถึงเหตุทันที และผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงที่จะจ่าย ค่าปรับ/ค่าเสียหายส่วนแรก โดยอัตราค่าปรับ/ค่าเสียหายส่วนแรก นั้นให้เป็นไปตามแต่เหตุ และกรณีดังต่อไปนี้      

  1. กรณีความเสียหายเกิดจากเหตุซึ่งมีผลเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัย
  • กรณีอุบัติเหตุหากผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายถูกผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย
  • กรณีอุบัติเหตุหากผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องรับผิดในความเสียหาย“ค่าเสียหายส่วนแรก)ในอัตราระหว่าง1,000ถึง50,000บาทเมื่อพิจารณา

แล้วค่าเสียหายอยู่ในวงเงินที่บริษัทประกันภัยคุ้มครองโดยอ้างอิงตามประเภทรถดังตารางต่อไปนี้

ประเภทรถตัวอย่างค่าเสียหายส่วนแรกมากที่สุด(บาท)
รถอีโคร์คาร์ และรถขนาดเล็กMarch / Almera / Yaris / Vios / City / Jazz / Ciaz30,000
รถขนาดกลางAltis / Civic / CHR / HRV / Slyphy / Juke40,000
รถขนาดใหญ่ และ รถเอซยูวีCamry / Accord / Fortuner / CRV / Pajero / Teana50,000

ทั้งนี้ อัตราค่าเสียหายส่วนแรกนั้น ให้ถือการพิจารณาของทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมนั้นเป็นที่สุด นอกจากนี้ หากบริษัทประกันภัยประเมินราคาแล้วได้ความว่า ค่าเสียหายเกินกว่าวงเงิน คุ้มครองที่กำหนดไว้

2.กรณี ความเสียหายอื่นๆ ให้เป็นไปตามอัตราค่าปรับตามหน้าสัญญา

9) ผู้เช่า/ผู้ยืม ต้องระมัดระวัง มิให้รถเช่าหาย หากรถที่เช่าหาย ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแสดงกุญแจตัวจริงให้ปรากฏแก่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม เท่านั้น ผู้เช่า/ผู้ยืมมีหน้าที่ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนร้อยละ 20 ของราคารถยนต์ที่ประเมินไว้ หรือส่วนต่างค่าใช้จ่าย รวมถึงส่วนเกินที่บริษัทประกันภัยไม่ได้คุ้มครอง เว้นแต่เป็นกรณี กุญแจตัวจริง และตัวรถหายด้วยกันทั้งหมด หรือคดีสิ้นสุด และมีหลักฐานควรเชื่อ หรืออาจะเชื่อได้ว่า ผู้เช่า/ผู้ยืมเป็นฝ่ายผิดในการทำให้รถหายซึ่งกรณีดังกล่าวผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายของราคารถทั้งหมดร้อยละ 100 ของ ราคารถยนต์ที่ประเมินไว้

10) ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลง ให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม ตรวจสอบ หรือเคลื่อนย้ายรถเมื่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเห็นควรให้ดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม หรือรถยนต์คันที่ให้เช่า/ยืมได้โดยไม่จำเป็น ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

11) หากอุปกรณ์ภายในรถยนต์ทั้งหมด เช่น เอกสารภายในรถยนต์ เบาะรถยนต์ ยางอะไหล่ แม่แรง กุญแจ และอื่นๆเป็นต้นชำรุดหรือสูญหายในระหว่างการเช่ารถยนต์ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องจ่ายค่าปรับทั้งหมด ตามรายการที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมเรียกเก็บผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมจะใช้เกณฑ์ราคาค่าปรับตามราคาที่ศูนย์บริการรถยนต์ยี่ห้อนั้นๆกำหนดขึ้น และค่าบริการตามจริง

12) ยางรถยนต์ หากยางรั่ว ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องซ่อมปะยางมาคืนผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม หากยางแตกผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องซื้อยางยี่ห้อและลายตามเดิมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมใหม่ทั้ งนี้ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้ยืมทราบถึง เหตุทันทีหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

13) ในกรณีที่รถยนต์ที่เช่า/ยืม นั้นถูกอายัด หรือ กรณีถูกปรับ จากเหตุอันเกิดจากการใช้รถของผู้เช่า/ผู้ยืม ทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิที่จะเรียกให้ผู้เช่า/ผู้ยืมชำระค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมใดๆจากเหตุดัง

กล่าวได้ตามจริงโดยหากผู้เช่า/ผู้ยืม ไม่ชำระค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมดั งกล่าวผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิหักเงินจำนวนดังกล่าวออกจากเงินประกันได้ทันที โดยมิต้องได้รับความยินยอม และมีสิทธิในการ เรียกร้องค่าชดเชยจากความเสียหายอื่นๆ(ถ้ามี)ได้ตามความเป็นจริง

14) การนับเวลาในการเช่า รถจะนับจากเวลาที่รับรถไปอีก 24 ชั่วโมง จึงนับเป็น 1วัน ผู้เช่า/ผู้ยืม ต้องส่งคืนรถตรงเวลาตามที่ตกลง ณ สถานที่ที่ระบุไว้ โดยหากไม่สามารถคืนรถได้ตามเวลาและ/หรือสถานที่ ที่ระบุไว้ผู้เช่า/ผู้ยืมจะต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมทราบ อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อน ถึงกำหนดคืนรถ ซึ่งผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิ์ปฏิเสธการขยายเวลาเช่า/ยืมดังกล่าวได้โดยถือว่าผิดสัญญา โดยในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมตกลงที่จะให้มีการขยายเวลาการคืนรถผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

15) ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆในทรัพย์สินที่ผู้เช่า/ผู้ยืม ลืมไว้ในรถที่เช่า ทั้งสิ้น

16.ผู้เช่า/ผู้ยืมต้องเติมไฟให้เต็มตามที่กำหนดก่อนส่งคืน ไม่เช่นนั้นผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมสามารถเรียกเก็บเงินค่าเติมไฟ หรือยินยอมให้หักค่าชาร์จไฟที่ขาด จากเงินประกันได้ทันที ยกเว้น การได้รับยกเว้นจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม

17) ภายใต้สัญญานี้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม ต้องคืนเงินประกันให้ผู้เช่า/ผู้ยืมเต็มจำนวนเมื่อผู้เช่า/ผู้ยืมส่งมอบรถคืนโดยที่ผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ได้กระทำผิดสัญญา และไม่ปรากฏความเสียหายอย่างใดๆในทางกลับกัน หากผู้เช่า/ผู้ยืมกระทําผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใดดังกล่าวข้างต้นผู้เช่า/ผู้ยืมยินยอมให้ทางผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมริบเงินประกันได้ทันที และยินยอมให้ฟ้องร้องชดใช้ค่าเสียหายได้ตามจริงโดย หากผู้เช่า/ผู้ยืมไม่ชำระ ค่าปรับในกรณีที่ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมสามารถใช้สิทธิปรับได้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิหักค่าปรับดังกล่าวออกจากเงินประกันได้ทันที

18) สัญญาเช่าฉบับนี้ มีผลบังคับเฉพาะวันที่เช่า/ยืมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น หรือรวมถึงสัญญาที่มีการเช่าต่อหากผู้เช่า/ผู้ยืมไม่สามารถคืนรถได้ตามกำหนดเวลา และไม่แจ้งให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม

ทราบโดยทันทีหากเกิดกำหนดเวลาคืนรถ เกินกว่า 3ชั่ วโมง หรือไม่สามารถติดต่อตัวผู้เช่า/ผู้ยืมรถยนต์ได้ไม่ว่าด้วยประการใดๆผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม/ผู้ถือกรรมสิทธิ์ผู้ครอบครองรถสามารถแจ้งความ ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดีอาญาในข้อหาลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย หรือยักยอกทรัพย์ได้ทันทีหากมีค่าเสียหายหรือค่าดำเนินการใดๆเกิดขึ้นจากการนี้ผู้เช่า/ผู้ยืมตกลงเป็นผู้รับผิดชอบโดยไม่มี ข้อโต้แย้งใดๆทั้งสิ้น

19) หากผู้เช่า/ผู้ยืมผิดสัญญา ข้อหนึ่ง ข้อใดดังกล่าวข้างต้น ผู้เช่า/ผู้ยืม ตกลงยินยอมให้ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืม ริบเงินประกันที่วางทั้งหมดได้ทันที เพื่อบรรเทาความเสียหายเบื้องต้น อย่างไรก็ดีในกรณีที่ค่าความเสียหายเกินกว่าเงินประกัน ผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมมีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายหรือนำคดีขึ้นสู่ศาลเพื่อเรียกร้องความเสียหายได้ตามความจริง

20) อีวีเรนท์ไทย ev rent thai เป็นตัวกลางจัดหาบริการรถเช่าเท่านั้น ไม่มีส่วนรับผิดชอบในความเสียหาย หรือการกระทำๆอันเกิดจากผู้ให้เช่า/ผู้ให้ยืมและ/หรือผู้เช่า/ผู้ยืมหากผู้เช่า/ผู้ให้ยืมผิดสัญญาข้อหนึ่งข้อใด และไม่ยอมชดใช้ค่าเสียหายใดๆอีวีเรนท์ไทย ev rent thai ไม่มีสถานะเป็นลูกจ้าง ผู้ค้ำประกันลูกหนี้ร่วม หรือต้องร่วมรับผิดชอบใดๆในเอกสารฉบับนี้และเป็นที่เข้าใจด้วยว่าหากสัญญาเช่านี้มีผู้ค้ำประกันผู้ค้ำประกันได้รับ ทราบเงื่อนไขสัญญานี้ตลอดดีแล้วผู้ค้ำประกันจึงมีความผูกพันรับผิดชอบชดใช้และใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการ

Powered by BetterDocs