Ev rent thai Driver Deposits EV Rent Thai

Ev rent thai Driver Deposits

ผู้ที่เช่า รถยนต์ทุกคัน แม้ว่า รถส่วนใหญ่ ในแพลตฟอร์ม จ้า ไม่จำเป็นต้อง ใช้บัตรเครดิต ในการขอเช่ารถ แต่ผู้เช่า ยังคงต้อง ว่างเงินมัดจำ ไว้กับ เจ้าของรถ 5 การเช่ามีปัญหา ไม่เป็นไปตามสัญญา เจ้าของรถ จะนำเงินส่วนนี้ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนแรก ในการแก้ปัญหา แต่หาก ไม่มีปัญหาในการเช่ารถ ไม่มีการผิดหรือละเมิดสัญญา ผู้เช่า จะได้รับเงินคืน ในรูปแบบต่างๆ ตามที่เจ้าของรถ ระบุไว้ในสัญญาเช่ารถ หมายเหตุ ผู้เช่า จำเป็นต้อง ตรวจสอบข้อมูล เงื่อนไขการคืนเงิน ทุกครั้งที่มีการเช่า เพราะแต่ละเจ้าของรถ อาจมีเงื่อนไข ในการคืนเงินที่แตกต่างกัน

การจ่ายเงินมัดจำและการคืนเงินฝาก
เงินมัดจำจะถูกเพิ่มไปยังรายละเอียดการเช่าเมื่อชำระเงินเมื่อทำการจอง หากการเช่าถูกส่งคืนในสภาพที่ได้รับ เงินมัดจำจะถูกคืนอาจใช้เวลา 2-10 วันทำการก่อนที่เงินจะเข้าบัญชี ขึ้นอยู่กับธนาคารผู้ออกบัตร หมายเหตุ: วันหยุดประจำชาติอาจทำให้เวลาในการดำเนินการคืนเงินล่าช้า

Powered by BetterDocs