ข้อกำหนดคุณสมบัติของผู้ขับขี่

ผู้ขับขี่จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ #

 • อายุ 26 ปีขึ้นไป
 • ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้อง หมายเหตุ: เราจะไม่ยอมรับ การทดลอง ระยะจำกัด ใบอนุญาต หรือใบอนุญาตกระดาษ
 • ต้องมีประสบการณ์ขับรถอย่างน้อย 6 เดือน (1 ปีหากอายุต่ำกว่า 25 ปี)

ผู้สมัครจะต้องผ่านการตรวจสอบประวัติรถยนต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: #

 • ไม่มีอุบัติเหตุ
 • ไม่มีการละเมิดที่สำคัญในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีการย้ายฝ่าฝืนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
 • ไม่มีประวัติการไม่ชำระเงิน การไม่ชำระเงิน หรือการระงับ

ผู้สมัครจะต้องมีประวัติอาชญากรรมที่สะอาด ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง #

 • ไม่มีความผิดทางอาญา
 • ไม่มีอาชญากรรมรุนแรง
 • ไม่มีการโจรกรรมครั้งใหญ่
 • ไม่มีค่าใช้จ่ายสารควบคุมที่สำคัญ

ในระหว่างขั้นตอนการสมัคร ผู้เช่ารถจะถูกขอให้อัพโหลดภาพสดดังต่อไปนี้: #

 • ด้านหน้าใบขับขี่
 • ด้านหลังของใบขับขี่
 • เซลฟี่

Powered by BetterDocs