EV Rent Thai Terms of Service EV Rent Thai

EV Rent Thai Terms of Service

Table of Contents

ยินดีต้อนรับสู่ EV Rent Thai! เว็บไซต์ที่ www.evrentthai.com และแอปพลิเคชันมือถือ (‘แพลตฟอร์ม’) เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ของ EV Rent Thai LLC (“EV Rent Thai”, “บริษัท”, “พวกเรา”, “เรา”) ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (‘ข้อตกลง’ นี้) และนโยบาย แนวปฏิบัติ กฎ และข้อตกลงทั้งหมดที่รวมอยู่ในแพลตฟอร์มของเรา ร่วมกันสร้างข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีผลผูกพันทางกฎหมายซึ่ง EV Rent Thai เสนอให้คุณเข้าถึง และใช้บริการของ EV Rent Thai ซึ่งรวมถึงการใช้แพลตฟอร์ม ผลิตภัณฑ์ และตลาด (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงและใช้บริการ แสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ นโยบาย แนวปฏิบัติ กฎเกณฑ์ และข้อตกลงของเราซึ่งรวมเข้าด้วยกันโดยการอ้างอิง ในการใช้บริการของเรา คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของท้องถิ่น รัฐ หรือรัฐบาลกลางทั้งหมด หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม โปรดหยุดใช้บริการทันที

ทั้งคุณ และ EV Rent THAI ตกลง ด้วยข้อยกเว้นอย่างจำกัดที่ระบุไว้ด้านล่าง เพื่อแก้ไขข้อพิพาททั้งหมดผ่านการอนุญาโตตุลาการส่วนบุคคลที่มีผลผูกพัน การอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันต่อบุคคลหมายความว่าคุณ และผู้เช่า THAI ต่างสละสิทธิ์ในการพิจารณาคดีของคณะลูกขุนหรือในการเข้าร่วมในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในกรณีที่เกิดข้อพิพาท

เราไม่ได้รับรองว่าบริการของเราอยู่ภายใต้หรือดำเนินการตามกฎหมายของประเทศอื่น หรือบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการมีความเหมาะสมหรือพร้อมใช้งานในสถานที่เฉพาะใดๆ หากคุณเลือกที่จะเข้าถึงบริการ คุณจะต้องยอมรับความเสี่ยงเอง และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และข้อบังคับในท้องถิ่นทั้งหมด

ข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อผลประโยชน์ที่ชัดเจนของตัวแทน ผู้ดูแลผลประโยชน์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น บริษัทสาขา พนักงาน ทนายความ และตัวแทนของ EV Rent Thai หากและในขอบเขตที่มีการดำเนินการใด ๆ ต่อบุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวเนื่องจากบริการของเราหรือการสื่อสารและการโต้ตอบใด ๆ กับ EV Rent Thai ผ่านบริการของเรา บุคคลหรือนิติบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองทั้งหมดที่ได้รับจาก ข้อตกลงนี้ รวมถึงขั้นตอนการระงับข้อพิพาทใดๆ

โดยการเข้าถึง หรือใช้บริการของเรา คุณกำลังยอมรับข้อตกลงนี้ (ในนามของตัวคุณเองหรือนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน) และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ อำนาจ และความสามารถในการเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ (ในนามของตัวคุณเอง) หรือนิติบุคคลที่คุณเป็นตัวแทน) คุณรับรองเพิ่มเติมว่าคุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 26 ปี และคุณไม่ใช่บุคคลที่ถูกห้ามไม่ให้รับบริการของเราภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

1. การใช้บริการของเราของคุณ #

คุณสามารถเข้าถึงบางส่วนของแพลตฟอร์มของเราได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน อย่างไรก็ตาม คุณจะต้องลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้บริการเพื่อเข้าถึงคุณสมบัติทั้งหมดของเรา คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และข้อมูลอื่น ๆ ที่ใช้ในการลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา และคุณมีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านนี้ โปรดแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ โดยติดต่อเราที่ support@evrentthai.com หากคุณโต้ตอบกับเรา หรือกับผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณยอมรับว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้จะมีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยุติบริการของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเราชั่วคราวหรือถาวรได้ตลอดเวลาโดยแจ้งหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ คุณยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดต่อคุณหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การระงับ หรือการยุติบริการของเราหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการ EV Rent Thai เป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีตลาดที่ช่วยให้เจ้าของยานพาหนะ (“เจ้าของ”) เชื่อมต่อกับผู้ขับขี่ยานพาหนะที่ต้องการยานพาหนะชั่วคราว (“ผู้ขับขี่”) เพื่อใช้กับบริษัทเครือข่ายการขนส่งหรือบริษัทผู้ให้บริการจัดส่ง (“บริษัทแบ่งปันรถยนต์”) . EV Rent Thai ไม่ได้เช่ารถด้วยตัวเอง เราให้บริการเฉพาะการเชื่อมต่อไดรเวอร์กับเจ้าของเท่านั้น

เป้าหมายของ EV Rent Thai คือการสร้างและรักษาตลาดของเจ้าของและผู้ขับขี่ที่น่าเชื่อถือ แม้ว่า EV Rent Thai สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมระหว่างเจ้าของและผู้ขับขี่ได้ แต่เราไม่รับประกันคุณภาพหรือความปลอดภัยของยานพาหนะที่อยู่ในรายการบนเว็บไซต์ของเรา และเราไม่สามารถรับประกันความจริงหรือความถูกต้องของรายการใด ๆ หรือไม่ว่าเจ้าของและผู้ขับขี่จะปฏิบัติตามจริงหรือไม่ ทำธุรกรรมให้เสร็จสิ้น รวมถึงการชำระภาระผูกพันในการชำระเงินให้เสร็จสิ้น

2. ลิงก์ของบุคคลที่สาม โฆษณา และผู้ใช้รายอื่น #

แพลตฟอร์มของเราอาจเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นและ/หรือแสดงโฆษณาสำหรับบุคคลที่สาม (“แพลตฟอร์มบุคคลที่สาม”) คุณรับทราบและยอมรับว่า EV Rent Thai ไม่ได้ควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อความพร้อมใช้งานของแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม นอกจากนี้ EV Rent Thai และไม่รับรองและไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อเนื้อหา การโฆษณา ผลิตภัณฑ์ และ/หรือเนื้อหาอื่น ๆ บนหรือพร้อมใช้งานจากแพลตฟอร์มบุคคลที่สามดังกล่าว EV Rent Thai ไม่รับประกันหรือรับรองใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้อง สกุลเงิน หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าว คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมว่า EV Rent Thai จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการดังกล่าวที่มีอยู่ใน หรือผ่านแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่น ๆ ดังกล่าว การรวมลิงก์ของบุคคลที่สามไม่ได้หมายความถึงการรับรองหรือคำแนะนำจาก EV Rent Thai เมื่อคุณคลิกหรือเชื่อมโยงไปยังแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม ข้อกำหนดและนโยบายของบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้องจะมีผลบังคับใช้

3.ใช้ EV Rent Thai #

เจ้าของ และผู้ขับขี่จะทำสัญญาเช่ายานพาหนะเมื่อทำธุรกรรมระหว่างกันโดยเป็นส่วนหนึ่งของการใช้บริการ EV Rent Thai (“สัญญาเช่ายานพาหนะ”) ข้อตกลงการเช่ายานพาหนะนี้จะครอบคลุมข้อกำหนดต่างๆ รวมถึงราคา ค่าธรรมเนียม ความรับผิดต่อการละเมิดการจราจรและ/หรือที่จอดรถ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยานพาหนะ และความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนั้น ตามสัญญาเช่ายานพาหนะ เจ้าของ และผู้ขับขี่จะต้องแก้ไขข้อพิพาทใดๆ รวมถึงความเสียหายที่ถูกกล่าวหาหรือปัญหาอื่น ๆ ร่วมกันโดยตรง เจ้าของและผู้ขับขี่แต่ละคนจะต้องรับผิดแต่เพียงผู้เดียว และจะถือว่า EV Rent Thai ไม่มีส่วนเกี่ยวของ สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ ที่ตกลงกันไว้ซึ่งไม่รวมอยู่ในหรือขัดแย้งกับสัญญาเช่ายานพาหนะ

เจ้าของ และผู้ขับขี่ยังตกลงที่จะเป็นตัวแทนอย่างซื่อสัตย์ในการสื่อสารกับ EV Rent Thai และผู้ใช้รายอื่น เพื่อเป็นตัวแทนการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายอย่างตรงไปตรงมา และ ทำงานโดยสุจริตในการแก้ไขข้อขัดแย้ง กับ EV Rent Thai และผู้ใช้รายอื่น เจ้าของและผู้ขับขี่จะไม่ใช้ระบบรหัสส่งเสริมการขายหรือเครดิตของเราในทางที่ผิด รวมถึงการแลกคูปองหลายใบในคราวเดียว หรือ โดยการเปิดหลายบัญชีเพื่อรับประโยชน์จากข้อเสนอที่มีให้สำหรับผู้ใช้ครั้งแรกเท่านั้น

a.Driver #

หากต้องการใช้บริการอย่างเต็มที่ คุณต้องสร้างบัญชี (“บัญชีผู้ใช้”) กับ EV Rent Thai โดยให้ข้อมูล และเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ชื่อ วันเกิด ใบรับรองที่คุณมี ผ่านการตรวจสอบประวัติกับบริษัท Car Share ใบขับขี่ที่ถูกต้อง ที่อยู่อีเมลและรหัสผ่าน และข้อมูลระบุตัวตนอื่น ๆ ตามความจำเป็น ผู้ขับขี่แต่ละคนสามารถเปิดและรักษาบัญชีผู้ใช้กับ EV Rent Thai ได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ขับขี่ในการค้นหายานพาหนะบนแพลตฟอร์ม

เมื่อคุณตั้งค่าบัญชีผู้ใช้ คุณยอมรับในที่นี้ตามกฎหมายการรายงานเครดิตที่เป็นธรรมและกฎหมายการรายงานผู้บริโภคที่เกี่ยวข้อง ตามที่เกี่ยวข้อง เพื่ออนุญาตให้ EV Rent Thai รับและตรวจสอบบางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปนี้: รายงานยานยนต์ส่วนบุคคลของคุณ รายงานเครดิตของคุณ คะแนนประกันภัยรถยนต์ของคุณ และการตรวจสอบภูมิหลังซึ่งอาจรวมถึงการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (“การตรวจสอบประวัติ”) นอกจากนี้คุณยังอนุญาตให้ EV Rent Thai ดึงข้อมูล รีเฟรช หรือเริ่มต้นองค์ประกอบใด ๆ ของ การตรวจสอบประวัติในเวลาใดก็ได้ในระหว่างที่บัญชีผู้ใช้ของคุณเปิดใช้งานอยู่ คุณตกลงที่จะให้การอนุญาตที่จำเป็นเพิ่มเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงบันทึกการตรวจสอบความเป็นมาดังกล่าวในช่วงระยะเวลาของข้อตกลง

EV Rent Thai ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธ จำกัด หรือดำเนินการกับคุณและบัญชีผู้ใช้ของคุณตามข้อมูลใด ๆ ที่รวมอยู่ในการตรวจสอบความเป็นมาดังกล่าว รวมถึงการละเมิดข้อตกลงนี้และ/หรือบริการของเรา EV Rent Thai อาจยกเลิกหรือจำกัดบัญชีผู้ใช้ของคุณด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเหตุผลได้ตลอดเวลา หากการกระทำที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นจากผลลัพธ์ขององค์ประกอบใดๆ ของการตรวจสอบความเป็นมา เราจะให้ข้อมูลว่าเราได้รับข้อมูลจากที่ใดตามคำขอของคุณ EV Rent Thai อาจให้ข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นแก่เจ้าของ บริษัทประกันภัย หรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อช่วยในการยื่นเคลมรถยนต์ที่ถูกขโมย การเคลมประกัน การยึดยานพาหนะ หรือการดำเนินการทางกฎหมาย

b. Owners #

หากต้องการใช้บริการในฐานะเจ้าของ คุณต้องให้ข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมลของคุณ หน้ารายการเจ้าของของคุณยังประกอบด้วยข้อมูล เช่น เมืองและบริเวณใกล้เคียงที่ยานพาหนะตั้งอยู่ คำอธิบายรายการของคุณ รูปโปรไฟล์สาธารณะของคุณ การตอบกลับของคุณในการตอบคำถามของผู้ขับขี่ และข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ ที่คุณแบ่งปันกับผู้ใช้รายอื่นผ่านทางแพลตฟอร์ม . หน้ารายการสาธารณะของคุณอาจมีข้อมูลความต้องการโดยรวม (เช่น จำนวนการดูหน้าเว็บในช่วงเวลาหนึ่ง)

คุณตกลงที่จะ: (ก) เป็นตัวแทนตนเองและยานพาหนะของคุณอย่างซื่อสัตย์ในการสื่อสารกับ EV Rent Thai และผู้ใช้รายอื่น; (b) ใช้ภาพถ่ายที่สะท้อนถึงสภาพของยานพาหนะอย่างถูกต้อง ณ เวลาที่เช่า (c) รักษารายการที่ใช้งานอยู่เพียงรายการเดียวต่อยานพาหนะในแต่ละครั้ง (ง) ใช้และบำรุงรักษาอุปกรณ์ GPS และ/หรือเทเลเมติกส์ที่ใช้งานได้ในยานพาหนะตามกฎหมายของรัฐที่บังคับใช้ (จ) เป็นตัวแทนการเรียกร้องหรือข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายตามความเป็นจริง และ (f) ทำงานโดยสุจริตเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งกับ EV Rent Thai และผู้ใช้รายอื่น การละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้อาจส่งผลให้มีการปฏิเสธการเรียกร้องประกันหรือการเรียกร้องต่อคุณ

เว้นแต่ว่าคุณได้ทำข้อตกลงอื่นกับ EV Rent Thai เจ้าของจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการลงรายการยานพาหนะบนแพลตฟอร์ม ตัวแทนจำหน่าย และเจ้าของยานพาหนะที่ทำข้อตกลงแยกต่างหากกับ EV Rent Thai อาจมีข้อกำหนดเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้และข้อกำหนดของข้อตกลงแพลตฟอร์มแยกต่างหาก (“ข้อตกลงแพลตฟอร์ม”) ที่ดำเนินการโดยคุณและ EV Rent Thai บทบัญญัติของข้อตกลงแพลตฟอร์มจะควบคุมเฉพาะในกรณีที่ข้อกำหนดของข้อตกลงแพลตฟอร์มอ้างอิงโดยเฉพาะ บทบัญญัติที่ขัดแย้งกันของข้อตกลงนี้

4.การเช่าและการจัดการนอกแพลตฟอร์ม #

การเช่านอกแพลตฟอร์มคือข้อตกลงการเช่าทั้งทางวาจาหรือลายลักษณ์อักษรที่ทำระหว่างเจ้าของและผู้ขับขี่ภายนอกแพลตฟอร์ม ในขณะที่พยายามหรือตั้งใจที่จะได้รับประโยชน์จากบริการหรือแพลตฟอร์มใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความคุ้มครองประกันภัย (“ธุรกรรมนอกแพลตฟอร์ม” ). ไม่อนุญาตให้ทำธุรกรรมนอกแพลตฟอร์ม หากคุณได้รับข้อเสนอให้เช่ารถนอก EV Rent Thai หรือธุรกรรมนอกแพลตฟอร์มอื่น ๆ โปรดรายงานไปที่ EV Rent Thai ทันที หากคุณไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณอาจต้องถูกดำเนินการหลายอย่าง รวมถึงการจำกัดการเข้าถึงบริการของเรา ข้อจำกัดในการลงประกาศ การระงับบัญชีของคุณ การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และการเรียกคืนค่าใช้จ่ายของเราที่เกี่ยวข้องกับการติดตามนโยบายและ การบังคับใช้ นอกจากนี้ ธุรกรรมนอกแพลตฟอร์มจะไม่รวมอยู่ในความคุ้มครองหรือการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของ EV Rent Thai ที่เสนออย่างชัดเจน

5. ค่าเช่า #

เพื่อให้การจองและเช่ารถเสร็จสมบูรณ์ ผู้ขับขี่และเจ้าของจะต้องทำสัญญาเช่ายานพาหนะซึ่งจะระบุเงื่อนไขการเช่า รวมถึงระยะเวลา ค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม และข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง EV Rent Thai เรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้ขับขี่และเจ้าของเท่ากับเปอร์เซ็นต์ที่กำหนดของราคาเช่ารถยนต์ ผู้ขับขี่และเจ้าของจะได้รับแจ้งจำนวนเงินที่เป็นหนี้กับ EV Rent Thai ก่อนทำการจอง หลังจากที่ผู้ขับขี่และเจ้าของตกลงราคาสำหรับการเช่ายานพาหนะของเจ้าของและลงนามในสัญญาเช่ายานพาหนะแล้ว ผู้ขับขี่จะชำระเงินให้กับเจ้าของโดยใช้แพลตฟอร์ม EV Rent Thai

นอกเหนือจากจำนวนเงินที่ครบกำหนดชำระ บัญชีที่ค้างชำระและการปฏิเสธการชำระเงินจะได้รับการประเมินค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงิน หรือการเรียกเก็บเงินจากบุคคลที่สามอื่นๆ นอกจากนี้ หากวิธีการชำระเงินของคุณล้มเหลว หรือบัญชีผู้ใช้ของคุณเลยกำหนดชำระ เราอาจเก็บค่าธรรมเนียมที่เป็นหนี้โดยการเรียกเก็บวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่เราบันทึกไว้ เก็บหน่วยงานเรียกเก็บเงิน และ/หรือที่ปรึกษากฎหมายเพื่อดำเนินการค่าธรรมเนียมดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการคืนเงินให้กับ EV Rent Thai สำหรับค่าใช้จ่ายในการเรียกเก็บเงินทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมตัวแทนเรียกเก็บเงิน ค่าธรรมเนียมบุคคลที่สาม ค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่าย หน่วยงานเรียกเก็บเงินอาจรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้ของคุณไปยังสำนักงานเครดิต ผลก็คือ การชำระล่าช้า การผิดนัดชำระ และการผิดนัดอื่นๆ ในบัญชีผู้ใช้ของคุณอาจปรากฏในรายงานเครดิตของคุณ

ผู้ขับขี่และเจ้าของจะต้องมีวิธีการชำระเงินที่ถูกต้องบันทึกไว้ในบัญชีผู้ใช้ของตนตลอดเวลา และตกลงที่จะชำระค่าธรรมเนียมและภาษีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในข้อตกลงการเช่ายานพาหนะ โดยใช้แพลตฟอร์มและทำธุรกรรมการเช่า ผู้ขับขี่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินสูงสุดถึง 40000 บาท ตามวิธีการชำระเงินของผู้ขับขี่ที่บันทึกไว้ ในกรณีที่มีการเรียกร้องที่สามารถตรวจสอบได้ เกินกว่าเงินประกันการเช่า

6. ทรัพย์สินทางปัญญาของเรา #

ชื่อ Ev rent thai แพลตฟอร์ม และเครื่องหมาย โลโก้ การออกแบบ และวลีอื่นๆ ทั้งหมดของ Ev rent thai ที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา เป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือรูปลักษณ์ทางการค้าของ Ev rent thai ในสหรัฐอเมริกา ไม่อาจถูกนำมาใช้ได้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Ev rent thai

Ev rent thai และโลโก้และชื่อที่เกี่ยวข้องของเรา ถ้ามี เป็นเครื่องหมายการค้าและ/หรือเครื่องหมายบริการของเรา เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ และโลโก้อื่นๆ ที่ใช้ร่วมกับบริการของเรา เช่น เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ หรือโลโก้ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรบุคคลที่สาม ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง คุณไม่ได้รับสิทธิ์หรือการอนุญาตใด ๆ เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ที่กล่าวมาข้างต้น
แพลตฟอร์มและบริการของเราอาจได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และ/หรือกฎหมายอื่น ๆ และเราขอสงวนสิทธิ์และรักษาสิทธิ์ทั้งหมดในแพลตฟอร์มและบริการของเรา เราขอมอบสิทธิ์การใช้งานแบบจำกัด เพิกถอนได้ ไม่สามารถให้อนุญาตช่วง ไม่ผูกขาด และไม่สามารถถ่ายโอนได้แก่คุณในการเข้าถึงแพลตฟอร์มของเราสำหรับการใช้งานที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลงนี้เท่านั้น คุณไม่สามารถทำซ้ำ แจกจ่าย สื่อสารกับสาธารณะ จัดให้มี ดัดแปลง ดำเนินการในที่สาธารณะ เชื่อมโยงไปยัง หรือแสดงแพลตฟอร์มหรือบริการต่อสาธารณะ หรือการดัดแปลงใด ๆ เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในที่นี้

7.เนื้อหาที่คุณส่ง #

เนื้อหาของผู้ใช้” หมายถึงข้อมูลและเนื้อหาใดๆ และทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งไปยังหรือใช้กับแพลตฟอร์ม (เช่น เนื้อหาในบัญชีผู้ใช้ของคุณ รายการ ข้อความรับรอง การสื่อสารกับเราหรือผู้ใช้รายอื่น) คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณแต่เพียงผู้เดียว คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ รวมถึงการพึ่งพาความถูกต้อง ความครบถ้วนหรือประโยชน์โดยเรา ผู้ใช้รายอื่น หรือบุคคลที่สาม หรือการเปิดเผยเนื้อหาผู้ใช้ของคุณที่ระบุตัวคุณหรือบุคคลที่สามเป็นการส่วนตัว คุณรับรองและรับประกันว่าเนื้อหาผู้ใช้ของคุณไม่ละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ของเรา (อธิบายไว้ด้านล่าง) เนื่องจากคุณเพียงผู้เดียวต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ คุณจึงอาจต้องรับผิดหาก ตัวอย่างเช่น เนื้อหาผู้ใช้ของคุณละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ บริษัทไม่มีภาระผูกพันในการสำรองข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ใดๆ และเนื้อหาผู้ใช้ของคุณอาจถูกลบได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการสร้างและดูแลรักษาสำเนาสำรองของเนื้อหาผู้ใช้ของคุณหากคุณต้องการ

คุณยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาที่มีอยู่ในเนื้อหาเว็บผู้ใช้ของคุณ อย่างไรก็ตาม คุณให้สิทธิ์ (และคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ การอนุญาต ความยินยอม หรือใบอนุญาตในการอนุญาต) เราและผู้ใช้แพลตฟอร์มรายอื่นโดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์และชำระเงินเต็มจำนวน ไม่สามารถเพิกถอนได้ ถ่ายโอนได้ ให้อนุญาตช่วงได้ และไม่สามารถ ใบอนุญาตถาวรแต่เพียงผู้เดียวทั่วทั้งจักรวาลเพื่อใช้ในสื่อใดๆ และทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือต่อจากนี้ไปเพื่อใช้และแสวงหาประโยชน์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำซ้ำ การจำหน่าย การจัดแสดงในที่สาธารณะ การดัดแปลง การสื่อสารสู่สาธารณะ การแสดงสาธารณะ การเตรียมผลงานลอกเลียนแบบของ และรวมเข้ากับงานอื่น ๆ) เนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ และทั้งหมดที่คุณส่งให้เราหรือผ่านแพลตฟอร์มของเรา นอกจากนี้คุณยังสละสิทธิ์ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาตการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมดต่อเราที่เกี่ยวข้องกับสิทธิทางศีลธรรมในเนื้อหาผู้ใช้ ไม่ว่าในกรณีใด เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับการแสวงหาประโยชน์จากเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณส่งมา

Ev rent thai ไม่มีภาระผูกพันในการปกป้องในฐานะที่เป็นกรรมสิทธิ์หรือเป็นความลับ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาผู้ใช้ใด ๆ ที่คุณส่งให้เราผ่านทางแพลตฟอร์ม อีเมล โทรศัพท์ หรืออื่น ๆ ของเรา เช่น คำถาม ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ หรือสิ่งที่คล้ายกัน คุณยอมรับว่าคุณจะไม่ส่งข้อมูลหรือแนวคิดใด ๆ ที่คุณพิจารณาว่าเป็นความลับหรือเป็นกรรมสิทธิ์ให้กับเรา Ev rent thai จะต้องมีสิทธิ์ใช้ หาประโยชน์ หรือเปิดเผย (หรือเลือกที่จะไม่ใช้ หาประโยชน์ หรือเปิดเผย) เนื้อหาของผู้ใช้ดังกล่าวตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว โดยไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ต่อคุณแต่อย่างใด (กล่าวคือ คุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับใด ๆ การชดเชยหรือการชดใช้ใด ๆ จากเราไม่ว่าในกรณีใด ๆ ก็ตาม) เราจะมีอิสระในการใช้ความคิด แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคใด ๆ ที่มีอยู่ในการสื่อสารใด ๆ จากคุณถึงเราหรือผู้ใช้รายอื่นผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การพัฒนา การผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์ โดยไม่มี การอนุญาตเพิ่มเติมจากคุณและไม่มีการชดเชยใด ๆ แก่คุณ

8. นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้ ข้อกำหนดต่อไปนี้ประกอบขึ้นเป็น “นโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้” ของเรา #

(ก) คุณตกลงที่จะไม่ใช้แพลตฟอร์มเพื่อรวบรวม อัปโหลด ส่ง แสดง หรือแจกจ่ายเนื้อหาของผู้ใช้ (i) ที่ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า สิทธิทางศีลธรรม ความเป็นส่วนตัว สิทธิ สิทธิในการเผยแพร่ หรือทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นใด (ii) ที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ล่วงละเมิด ละเมิด ข่มขู่ เป็นอันตราย รุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น หยาบคาย หมิ่นประมาท เป็นเท็จ โดยเจตนาทำให้เข้าใจผิด ค้าขายหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร ล่วงละเมิดสิทธิบัตร ส่งเสริมการเหยียดเชื้อชาติ ความคลั่งไคล้ ความเกลียดชัง หรือทางกายภาพ อันตรายใด ๆ ต่อกลุ่มหรือบุคคลใด ๆ หรือเป็นที่น่ารังเกียจ; (iii) ที่เป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ในทางใดทางหนึ่ง; หรือ (iv) ที่เป็นการละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับ หรือภาระผูกพันหรือข้อจำกัดที่กำหนดโดยบุคคลที่สาม

(b) นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะไม่: (i) อัปโหลด ส่ง หรือแจกจ่ายไวรัสคอมพิวเตอร์ เวิร์ม หรือซอฟต์แวร์ใดๆ ที่สร้างความเสียหายหรือเปลี่ยนแปลงระบบคอมพิวเตอร์หรือข้อมูลไปยังหรือผ่านแพลตฟอร์ม (ii) ส่งโฆษณา สื่อส่งเสริมการขาย จดหมายขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนการแชร์ลูกโซ่ หรือรูปแบบอื่นใดของข้อความที่ซ้ำกันหรือไม่พึงประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรืออย่างอื่น ผ่านแพลตฟอร์ม โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาต (iii) ใช้แพลตฟอร์มเพื่อเก็บเกี่ยว รวบรวม รวบรวมหรือรวบรวมข้อมูลหรือข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้รายอื่น รวมถึงที่อยู่อีเมล โดยไม่ได้รับความยินยอมจากพวกเขา (iv) แทรกแซง ขัดขวาง หรือสร้างภาระที่ไม่เหมาะสมบนเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบ นโยบาย หรือขั้นตอนของเครือข่ายดังกล่าว (v) พยายามเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยไม่ได้รับอนุญาต (หรือระบบคอมพิวเตอร์หรือเครือข่ายอื่นที่เชื่อมต่อหรือใช้ร่วมกับแพลตฟอร์ม) ไม่ว่าจะผ่านการขุดรหัสผ่านหรือวิธีการอื่นใด (vi) ก่อกวนหรือแทรกแซงการใช้งานและความเพลิดเพลินของผู้ใช้รายอื่นในแพลตฟอร์ม (vi) ใช้ซอฟต์แวร์หรือตัวแทนอัตโนมัติหรือสคริปต์เพื่อสร้างหลายบัญชีบนแพลตฟอร์ม หรือเพื่อสร้างการค้นหา คำขอ หรือคำถามอัตโนมัติไปยัง (หรือเพื่อดึง คัดลอก หรือขุดข้อมูลจาก) แพลตฟอร์ม (โดยมีเงื่อนไขว่าเรา อนุญาตอย่างมีเงื่อนไขแก่ผู้ดำเนินการเครื่องมือค้นหาสาธารณะ การอนุญาตแบบเพิกถอนได้ในการใช้สไปเดอร์เพื่อคัดลอกเนื้อหาจากแพลตฟอร์มเพื่อวัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวและในขอบเขตที่จำเป็นเท่านั้นสำหรับการสร้างดัชนีการค้นหาของวัสดุที่เปิดเผยต่อสาธารณะ แต่ไม่ใช่แคชหรือที่เก็บถาวรของวัสดุดังกล่าว ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในไฟล์ robots.txt ของเรา) (vii) มอบหมายหรือโอนบัญชีผู้ใช้ของคุณไปยังหน่วยงานหรือบุคคลอื่นใด (viii) ใช้บริการต่อไปหากบัญชีผู้ใช้ของคุณถูกระงับหรือจำกัด; หรือ (ix) ดำเนินการใด ๆ เพื่อหลีกเลี่ยงบริการ รวมถึงการเสร็จสิ้น เริ่มต้น จัดการหรือดำเนินธุรกรรมใด ๆ ระหว่างเจ้าของและผู้ขับขี่ภายนอกแพลตฟอร์ม

(ค) การบังคับใช้ เราขอสงวนสิทธิ์ (แต่ไม่มีข้อผูกมัด) ในการตรวจสอบเนื้อหาของผู้ใช้ และเพื่อตรวจสอบและ/หรือดำเนินการที่เหมาะสมกับคุณตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว หากคุณละเมิดนโยบายการใช้งานที่ยอมรับได้หรือข้อกำหนดอื่นใดของข้อกำหนดเหล่านี้ หรือสร้างความรับผิดต่อ เราหรือบุคคลอื่นใด การกระทำดังกล่าวอาจรวมถึงการลบหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้ของคุณ การยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของคุณ และ/หรือการรายงานคุณต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

9. ขั้นตอนการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ #

เราได้นำนโยบายที่สอดคล้องกับ Digital Millennium Copyright Act (“DMCA”) มาใช้ เพื่อเปิดใช้งานตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียว ในการลบเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์ออกอย่างรวดเร็ว และการยกเลิกบัญชีผู้ใช้ของผู้ละเมิดซ้ำ หากคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าลิขสิทธิ์ของคุณถูกละเมิดโดยเนื้อหาใดๆ ที่เข้าถึงได้บนหรือผ่านทางแพลตฟอร์มของเรา โปรดส่งหนังสือแจ้งการละเมิดที่มีการอ้างสิทธิ์ รวมถึงข้อมูลที่ contact@evrentthai.com

10. ประกันภัย #

เมื่อเช่ารถผ่านแพลตฟอร์ม Ev rent thai จะขยายการประกันภัยแบบจำกัดให้กับผู้ขับขี่และเจ้าของ (“Ev rent thai Insurance”) Ev rent thai Insurance ที่ขยายให้กับผู้ขับขี่ไม่ได้แทนที่ข้อกำหนดของเจ้าของในการรักษาประกันส่วนบุคคลหรือประกันอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่กำหนดโดยบริษัทแบ่งปันรถยนต์ เจ้าของเข้าใจและตกลงว่าการเช่ายานพาหนะอาจถือเป็นการใช้งานเชิงพาณิชย์ของยานพาหนะนั้น นอกจากนี้ ภายใต้กฎหมายนิวยอร์ก เจ้าของเข้าใจและตกลงว่าเจ้าของอาจต้องรับผิดชอบต่อความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ในระหว่างระยะเวลาเช่า และกรมธรรม์ประกันภัยส่วนบุคคลของเจ้าของอาจถือเป็นการประกันหลักสำหรับความเสียหายที่เกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้ขับขี่ในระหว่างระยะเวลาเช่า Ev rent thai Insurance ให้ประกันภัยแบบจำกัดเท่านั้น ในขณะที่มีการเช่ายานพาหนะผ่านแพลตฟอร์ม Ev rent thai Ev rent thai Insurance ใช้ได้เฉพาะกับประกันภัยที่จัดทำโดยบริษัทคาร์แชร์เท่านั้น ดังนั้น หากผู้ขับขี่ไม่มีบัญชีที่ใช้งานอยู่ในสถานะที่ดีกับบริษัท Car Share ผู้ขับขี่อาจถูกปฏิเสธความคุ้มครองโดย Ev rent thai Insurance และผู้ขับขี่จะต้องรับผิดอย่างเต็มที่ต่อความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือค่าธรรมเนียมใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดขึ้นระหว่าง ระยะเวลาการเช่า ผู้ขับขี่และเจ้าของมีระดับความคุ้มครองที่สามารถเลือกได้เมื่อเช่าผ่านแพลตฟอร์ม ข้อมูลการประกันภัยตามระดับการป้องกันที่นำเสนอผ่าน Ev rent thai จะถูกส่งไปยังคนขับเมื่อเจ้าของยืนยันการจอง

Ev rent thai Insurance (หากมี) จะจำกัดอยู่ที่ข้อกำหนดขั้นต่ำของรัฐและการประกันความเสียหายทางกายภาพ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเหตุการณ์ เว้นแต่จะเลือกเป็นอย่างอื่นผ่านแผนการคุ้มครอง Ev rent thai กรมธรรม์ประกันภัยของ Ev rent thai ทำหน้าที่เป็นประกันหลักเมื่อผู้ขับขี่ได้รับรถจากเจ้าของ และผู้ขับขี่ได้ปิดแอปพลิเคชัน Car Share Company Ev rent thai Insurance จะคุ้มครองเฉพาะความเสียหายทางกายภาพเมื่อผู้ขับขี่เปิดแอปพลิเคชัน Car Share Company แต่ไม่ยอมรับการเดินทางหรือการจัดส่ง บริษัทแชร์รถยนต์อาจเสนอการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกในช่วงเวลานี้ Ev rent thai Insurance ถือเป็นเรื่องรองเมื่อคนขับมีส่วนร่วมในการนั่งรถที่อำนวยความสะดวกโดยบริษัท Car Share โดยทั่วไป เพื่อให้มีคุณสมบัติสำหรับความคุ้มครองประกันภัยที่รวมอยู่ในบริการที่บริษัท Car Share มอบให้จะมีผลใช้เฉพาะในกรณีที่ “รถยนต์” ที่ขับโดยผู้ขับขี่ ณ เวลาที่ “สูญหาย” ได้รับการประกันสำหรับการชนกันและ/หรือความคุ้มครองที่ครอบคลุมภายใต้:
กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลที่รวมผู้ขับขี่ว่าเป็น “ผู้เอาประกันภัย” หรือ

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลที่รวม “รถยนต์” ที่ผู้ขับขี่เป็นผู้ขับเคลื่อนว่าเป็น “รถยนต์” ที่ครอบคลุม
คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความคุ้มครองและนโยบายของบริษัท Car Share ก่อนที่จะเช่า ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ส่วนบุคคลของคุณอาจไม่ให้ความคุ้มครองใด ๆ ในขณะที่คุณใช้แอปพลิเคชัน Car Share Company และพร้อมรับคำขอเรียกรถ หรือกำลังจัดรถไว้ล่วงหน้า Ev rent thai Insurance จะไม่จัดเตรียมเอกสารที่รัฐยื่นให้เจ้าของเพื่อรับป้ายทะเบียนรถหรือต่ออายุสติกเกอร์หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของรัฐเป็นประจำทุกปี EV rent thai จะไม่จัดเตรียมหรือยื่นเอกสารของรัฐซึ่งอาจจำเป็นในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุหรือยานพาหนะเสียหาย ผู้ขับขี่และเจ้าของมีหน้าที่รับผิดชอบในการได้มาและดูแลรักษาประกันภัยใดๆ และทั้งหมดที่แต่ละฝ่ายเห็นว่าจำเป็นเพื่อให้ความคุ้มครองและข้อจำกัดของกรมธรรม์ที่เหมาะสม

11. การอนุญาตให้ติดต่อคุณ #

คุณสามารถเลือกรับการสื่อสารจาก EV rent thai คุณสามารถเลือกที่จะรับการอัปเดตทางการตลาดหรือบัญชีผ่านทางข้อความ และเราอาจติดต่อคุณโดยใช้อีเมล โทรออกอัตโนมัติ บันทึกล่วงหน้า หรือการโทรด้วยเสียงหรือข้อความสื่อปลอม ที่อีเมลหรือหมายเลขโทรศัพท์ใดๆ ที่คุณให้ไว้กับ Ev rent thai เราอาจติดต่อคุณเพื่อ (1) หารือเกี่ยวกับบัญชีของคุณ รวมถึงธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ; (2) ที่อยู่หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ หรือปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของคุณ (3) แก้ไขข้อพิพาท (4) เก็บเงินที่ถึงกำหนดหรือค้างชำระ (5) สอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของคุณในการใช้บริการของเรา (6) เท่าที่จำเป็นเพื่อให้บริการแก่คุณ; และ/หรือ (7) เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด รวมถึงข้อเสนอหรือการส่งเสริมการขายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ ความยินยอมของคุณไม่ใช่เงื่อนไขในการรับทรัพย์สิน สินค้า หรือบริการ Ev rent thai อาจติดตามหรือบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์เพื่อการควบคุมคุณภาพ การฝึกอบรม หรือเพื่อการป้องกันของตนเอง

เมื่อสร้างบัญชีกับ Ev rent thai คุณสามารถเลือกรับบริการข้อความสั้น (SMS) และ/หรือบริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) เพื่อรับข้อมูลการตลาดและการอัปเดตบัญชีได้ ความถี่ในการส่งข้อความจะแตกต่างกันไป คุณสามารถส่งข้อความ “DRIVE” ไปที่ 32091 เพื่อรับการอัปเดตบัญชีทาง SMS หรือ MMS คุณยังสามารถส่งข้อความ “HYRE” ไปที่ 32091 เพื่อรับข้อมูลอัปเดตด้านการตลาดทาง SMS หรือ MMS คุณสามารถยกเลิกการอัปเดตทั้งบัญชีและการตลาดได้ตลอดเวลาโดยส่งข้อความ ‘STOP’ เพื่อตอบกลับหรือไปที่ 32091 จากอุปกรณ์มือถือที่ได้รับข้อความ เราจะส่งข้อความถึงคุณเพื่อยืนยันว่าคุณได้ยกเลิกการสมัครแล้ว หากคุณเลือกที่จะไม่รับข้อความ แสดงว่าคุณเข้าใจและรับทราบว่าคุณอาจไม่ได้รับมูลค่าเต็มของบริการของ EV rent thai หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดส่งข้อความ “HELP” หรือส่งอีเมลถึงเราที่hchelp@getaround.com ผู้ให้บริการระบบไร้สายจะไม่รับผิดชอบต่อข้อความที่ล่าช้าหรือไม่ได้จัดส่ง ข้อความและอัตราข้อมูลที่อาจนำไปใช้.
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการเก็บรวบรวมและการใช้งานข้อมูลของเราสามารถพบได้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

12.ราคาและคำอธิบายผลิตภัณฑ์ #

แม้ว่าเราจะใช้ความพยายามตามสมควรในการให้ข้อมูลราคาและคำอธิบายบริการที่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดด้านราคา ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ หรือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับความพร้อมของยานพาหนะก็อาจเกิดขึ้นได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดและข้อผิดพลาดดังกล่าว ในกรณีที่บริการระบุไว้ในราคาไม่ถูกต้อง หรือความพร้อมหรือคำอธิบายของยานพาหนะไม่ถูกต้อง เราจะมีสิทธิ์ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวในการปฏิเสธคำสั่งซื้อใด ๆ หรือยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ทำขึ้นสำหรับยานพาหนะหรือบริการนั้น

13. การชดใช้ค่าเสียหาย #

คุณตกลงที่จะชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Ev rent thai และตัวแทน เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น บริษัทย่อย บริษัทในเครือ พนักงาน และตัวแทนจากการเรียกร้อง การเรียกร้อง การดำเนินการ การฟ้องร้อง การสูญเสีย ภาระผูกพัน ความรับผิด การตัดสิน การดำเนินคดีของบุคคลที่สามและทั้งหมด ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่าย (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทนายความที่เกิดขึ้นจริง) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ (i) การใช้บริการของคุณ; (ii) การฝ่าฝืนหรือฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ที่ให้บริการแก่คุณ รวมถึงข้อกำหนดข้อตกลงแพลตฟอร์ม หากมี (iii) การฝ่าฝืนหรือการละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ที่คุณเห็นด้วยกับผู้ใช้รายอื่น ซึ่งอาจรวมถึงการสูญเสียหรือความเสียหายต่อยานพาหนะใด ๆ และความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ยานพาหนะใด ๆ (iv) การกระทำหรือการละเว้นใด ๆ ของคุณที่ทำให้ Ev rent thai ถูกฟ้องโดยเจ้าของ ผู้ขับขี่ ผู้โดยสาร หรือบุคคลที่สามอื่น ๆ (v) การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้; หรือ (vi) ข้อกำหนดเพิ่มเติมใด ๆ จากเจ้าของและ/หรือผู้ขับขี่ที่แยกจากหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือสัญญาเช่ายานพาหนะ และ (vii) เนื้อหาผู้ใช้ของคุณ

คุณยอมรับว่าเราจะมีสิทธิ์และภาระผูกพันแต่เพียงผู้เดียว ในการควบคุมการป้องกันทางกฎหมายต่อการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินคดีดังกล่าว รวมถึงสิทธิ์ในการเลือกที่ปรึกษาที่เราเลือก และในการประนีประนอมหรือระงับการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง หรือการดำเนินคดีดังกล่าวด้วย หรือไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

14. การปฏิเสธการรับประกัน และการจำกัดความรับผิด #

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต EV RENT THAI ปฏิเสธการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพอร์ทัลและ/หรือบริการและเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับผ่านแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โดยนัย การรับประกันความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อเรื่อง ความเพลิดเพลินอย่างเงียบสงบ ความถูกต้อง และการไม่ละเมิด

EV Rent THAI ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย: (1) ว่าแพลตฟอร์มและ/หรือบริการจะตรงตามความต้องการของคุณ; (2) คุณภาพของเนื้อหาใด ๆ ที่คุณได้รับผ่านแพลตฟอร์มและ/หรือบริการจะเป็นไปตามความคาดหวังของคุณ (3) การทำงานของแพลตฟอร์มและ/หรือบริการจะไม่หยุดชะงัก ทันเวลา ปลอดภัย หรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องใด ๆ จะได้รับการแก้ไข หรือ (4) แพลตฟอร์ม เซิร์ฟเวอร์ของเรา หรือการสื่อสารที่ส่งจาก EV Rent THAI จะปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ
คุณจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์และ/หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ และ/หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา

ไม่มีตัวแทน พนักงาน หรือตัวแทนของเรามีอำนาจใดๆ ที่จะผูกมัดเราต่อการยืนยัน การรับรอง หรือการรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้โดยเฉพาะในที่นี้
EV RENT THAI เป็นตลาดกลาง ซึ่งหมายความว่าเป็นแพลตฟอร์มเทคโนโลยีที่ช่วยจับคู่เจ้าของรถและผู้ขับขี่ที่ต้องการใช้รถชั่วคราวและในทางกลับกัน EV Rent THAI ไม่ได้เช่ารถด้วยตนเอง และ EV Rent THAI จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดชอบต่อการกระทำหรือการละเว้น EV Rent THAI ของผู้ใช้ ผู้ผลิตยานพาหนะ หรือผลิตภัณฑ์หรือผู้ให้บริการบุคคลที่สามใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ยานพาหนะใด ๆ ที่มีอยู่ โดยผู้ใช้บนแพลตฟอร์มเทคโนโลยี

บริการของ EV RENT THAI มีให้ ‘ตามสภาพ’ และ ‘ตามที่มี’ EV Rent THAI ปฏิเสธการรับรองและการรับประกันทั้งหมดโดยชัดแจ้ง โดยนัย หรือตามกฎหมาย ไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ รวมถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการค้าขาย ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ ชื่อเรื่อง ความเพลิดเพลินอย่างเงียบสงบ ความถูกต้อง หรือการไม่ละเมิด EV Rent THAI ไม่เป็นตัวแทนและไม่รับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม หรือความน่าเชื่อถือของบริการ ซึ่งรวมถึงคุณภาพ การทำงาน ความพร้อมของยานพาหนะใดๆ หรือแพลตฟอร์มจะตรงตามความต้องการหรือความคาดหวังของคุณ EV Rent THAI ไม่รับรองหรือรับประกันว่าบริการจะปราศจากข้อผิดพลาด และไม่ได้รับรองหรือรับประกันคุณภาพ ความเหมาะสม หรือความปลอดภัยโดยเฉพาะ คุณยอมรับว่าความเสี่ยงใดๆ และทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการยังคงเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียว ในขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ทั้งหมด

EV RENT THAID ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเจ้าของ ยานพาหนะ หรือผู้ขับขี่แต่ละคนคือบุคคลที่เขาหรือเธออ้างว่าเป็น โปรดใช้สามัญสำนึกเมื่อใช้แพลตฟอร์ม รวมถึงการดูรูปถ่ายของยานพาหนะและบุคคลอื่นที่คุณกำลังมีส่วนร่วมด้วย โปรดทราบว่ายังมีความเสี่ยงในการติดต่อกับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้ที่กระทำการโดยอ้างว่าเป็นเท็จ และ EV Rent THAI ไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดต่อการใช้งานหรือการเข้าถึงแพลตฟอร์มโดยบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือผู้ที่ฝ่าฝืนข้อตกลงนี้
หากกฎหมายที่บังคับใช้จำเป็นต้องมีการรับประกันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับไซต์ การรับประกันดังกล่าวทั้งหมดจะถูกจำกัดในระยะเวลาเก้าสิบ (90) วันนับจากวันที่ใช้งานครั้งแรก
เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีการยกเว้นการรับประกันโดยนัย ดังนั้นการยกเว้นข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

17. ข้อจำกัดความรับผิด #

EV Rent THAI จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทั้งทางตรง, ทางอ้อม, โดยบังเอิญ, พิเศษ, การลงโทษ, เป็นผลสืบเนื่องหรือเป็นแบบอย่าง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียผลกำไรหรือข้อมูล ค่าความนิยม ความเสียหายต่อชื่อเสียง การบาดเจ็บ หรือการหยุดชะงักของการบริการ ข้อจำกัดเหล่านี้ขยายไปถึงการเรียกร้องทางกฎหมายและทฤษฎีใดๆ และทั้งหมดที่เป็นไปได้ และไม่ว่าความเสียหายที่เรียกร้องจะเป็นทางการเงินหรือไม่ใช่ทางการเงินในธรรมชาติ EV Rent THAI จะไม่รับผิดชอบต่อความรับผิดหรือความเสียหายใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับหรือเกิดขึ้นจากการใช้ (หรือการไม่สามารถใช้งาน) บริการ แพลตฟอร์ม หรือธุรกรรมหรือการโต้ตอบใดๆ กับผู้ใช้บริการรายอื่น คุณเข้าใจว่า EV Rent THAI มอบเทคโนโลยีและแพลตฟอร์มเพื่อให้คุณโต้ตอบกับผู้ใช้รายอื่น และด้วยเหตุนี้ EV Rent THAI จึงไม่สามารถและไม่รับประกันประสิทธิภาพการทำงานใด ๆ โดยเฉพาะ

ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต โดยไม่คำนึงถึงสิ่งใดที่ตรงกันข้ามที่มีอยู่ในที่นี้ ความรับผิดของเราต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ (สำหรับสาเหตุใด ๆ ก็ตาม โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบของการกระทำ) จะเป็นตลอดเวลา จำกัดไว้สูงสุดหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐ (100 ดอลลาร์สหรัฐ) การมีอยู่ของการเรียกร้องมากกว่าหนึ่งรายการจะไม่ขยายขีดจำกัดนี้

หากคุณไม่พอใจกับส่วนใดส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา วิธีแก้ไขพิเศษแต่เพียงผู้เดียวของคุณคือการยุติการใช้แพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเรา
เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจไม่อนุญาตให้มีการจำกัดความรับผิดหรือความเสียหายบางประการ หากศาลใดตัดสินว่ากฎหมายของเขตอำนาจศาลดังกล่าวมีผลบังคับใช้ ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต

18. release #

ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต คุณปล่อย Ev rent thai และบริษัทในเครือและบริษัทย่อย และผู้ดูแลผลประโยชน์ สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ตัวแทน ที่ปรึกษา ทนายความ ตัวแทน ซัพพลายเออร์ ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับใบอนุญาต และ/ หรือผู้อนุญาตจากความรับผิดชอบ ความรับผิด การเรียกร้อง การเรียกร้อง และ/หรือความเสียหาย (ที่เกิดขึ้นจริงและเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภทและลักษณะ (รวมถึงการบาดเจ็บส่วนบุคคล การเสียชีวิต และความเสียหายต่อทรัพย์สิน) ที่ทราบและไม่ทราบ อันเกิดขึ้นจากหรือใน วิธีเชื่อมต่อกับสิ่งต่อไปนี้: (i) ข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ รวมถึงข้อพิพาทระหว่างคุณกับผู้ใช้รายอื่น; (ii) ไซต์และบริการของบุคคลที่สาม รวมถึงเนื้อหาและ/หรือบริการที่พบในไซต์และบริการดังกล่าว (iii) ข้อพิพาทเกี่ยวกับการใช้งานหรือการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยใช้บัญชีผู้ใช้ของคุณโดยคุณหรือบุคคลที่สาม; และ/หรือ (iv) การเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการสื่อสารข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่จัดเก็บภายใต้หรือเกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการสื่อสารหรือเนื้อหาของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

หากคุณมีข้อพิพาทกับผู้ใช้ของเราตั้งแต่หนึ่งรายขึ้นไป หรือกับฝ่ายใด ๆ ที่ให้บริการโฆษณาหรือบริการของบุคคลที่สาม บนหรือผ่านแพลตฟอร์มของเราหรือร่วมกับบริการของเรา หรือกับฝ่ายใด ๆ ที่ให้บริการเว็บไซต์/แอปพลิเคชันใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับ แพลตฟอร์มของเรา ข้อพิพาทของคุณเกิดขึ้นกับผู้ใช้รายนั้นหรือบุคคลที่สามแต่เพียงผู้เดียว และคุณปลดเปลื้อง Ev rent thai จากการเรียกร้อง ข้อเรียกร้อง และความเสียหายทั้งหมด (ทางตรง โดยบังเอิญ ทางอ้อม การลงโทษ ตามกฎหมาย เป็นตัวอย่าง ความคาดหวัง พิเศษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง) ทุกประเภท และธรรมชาติทั้งที่รู้และไม่รู้อันเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อพิพาทดังกล่าวในทางใดทางหนึ่ง

19. ข้อตกลงการระงับข้อพิพาท #

การระงับข้อพิพาท โปรดอ่านข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อย่างละเอียด มันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาของคุณกับ EV rent thai และส่งผลต่อสิทธิ์ของคุณ ประกอบด้วยขั้นตอนสำหรับการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม คุณและ EV Rent THAI ตกลงร่วมกันที่จะสละสิทธิ์ของเราในการระงับข้อพิพาทในศาลโดยผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน และตกลงที่จะแก้ไขข้อพิพาทใด ๆ โดยการอนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง ข้อตกลงในการอนุญาโตตุลาการนี้อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง

(ก) การบังคับใช้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการ การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมด (ไม่รวมการเรียกร้องคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์อื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงหรือการใช้แพลตฟอร์มหรือบริการที่ไม่สามารถแก้ไขได้อย่างไม่เป็นทางการจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลภายใต้เงื่อนไขของ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอื่น กระบวนการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการทั้งหมดจะจัดขึ้นเป็นภาษาอังกฤษ ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ใช้กับคุณและบริษัท และกับบริษัทในเครือ บริษัทในเครือ ตัวแทน พนักงาน ผู้สืบทอดผลประโยชน์ ผู้สืบทอด และผู้รับมอบหมาย ตลอดจนผู้ใช้หรือผู้รับผลประโยชน์ที่ได้รับอนุญาตหรือไม่ได้รับอนุญาตจากบริการหรือสินค้าที่ให้ไว้ภายใต้ข้อตกลง สิทธิและพันธกรณีของ Ev rent thai ภายใต้บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้จะคงอยู่เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานรายงานผู้บริโภค ไม่ว่าหน่วยงานรายงานผู้บริโภคจะถูกเสนอชื่อเป็นจำเลยร่วมกับ Ev rent thai หรือระบุชื่อเป็นรายบุคคลในการเรียกร้องที่อาจอยู่ภายใต้ บทบัญญัติอนุญาโตตุลาการนี้หากนำมาใช้กับ Ev rent thai

(b) ข้อกำหนดการแจ้งเตือนและการระงับข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขออนุญาโตตุลาการ ฝ่ายนั้นจะต้องส่งหนังสือแจ้งข้อพิพาท (“ประกาศ”) ให้กับอีกฝ่ายก่อน โดยอธิบายลักษณะและพื้นฐานของการเรียกร้องหรือข้อพิพาท และการบรรเทาทุกข์ที่ร้องขอ ควรส่งคำบอกกล่าวถึงบริษัทไปที่: 915 Wilshire Blvd., Suite 1950, Los Angeles, CA 90017 พร้อมสำเนาไปที่legal@ev rent thai.com หลังจากได้รับคำบอกกล่าว คุณและบริษัทอาจพยายามแก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทอย่างไม่เป็นทางการ หากคุณและบริษัทไม่แก้ไขข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับหนังสือแจ้ง ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จำนวนเงินของข้อเสนอการระงับข้อพิพาทใด ๆ ที่ทำโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจไม่เปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าหลังจากที่อนุญาโตตุลาการได้กำหนดจำนวนเงินของคำชี้ขาด (ถ้ามี) ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิได้รับ

(ค) กฎอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นผ่านสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกัน (“AAA”) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระงับข้อพิพาททางเลือกที่จัดตั้งขึ้น (“ผู้ให้บริการ ADR”) ที่เสนออนุญาโตตุลาการตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ หาก AAA ไม่สามารถอนุญาโตตุลาการได้ คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องตกลงที่จะเลือกผู้ให้บริการ ADR ทางเลือก กฎของผู้ให้บริการ ADR จะควบคุมทุกแง่มุมของอนุญาโตตุลาการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงวิธีการเริ่มต้นและ/หรือการเรียกร้องอนุญาโตตุลาการ ยกเว้นในกรณีที่กฎดังกล่าวขัดแย้งกับข้อตกลง กฎอนุญาโตตุลาการเชิงพาณิชย์ของ AAA (“กฎอนุญาโตตุลาการ”) ที่ควบคุมอนุญาโตตุลาการมีอยู่ทางออนไลน์ที่ www.adr.orgหรือโทรไปที่ AAA ที่ 1-800-778-7879 การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการโดยอนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางเพียงคนเดียว การเรียกร้องหรือข้อพิพาทใด ๆ ที่จำนวนเงินรวมของรางวัลที่ต้องการน้อยกว่าหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) อาจได้รับการแก้ไขผ่านการอนุญาโตตุลาการที่ไม่ปรากฏผลผูกพันตามทางเลือกของฝ่ายที่ร้องขอการบรรเทาทุกข์ สำหรับการเรียกร้องหรือข้อพิพาทที่จำนวนเงินรวมของรางวัลที่ต้องการคือหนึ่งหมื่นดอลลาร์สหรัฐ (10,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ) ขึ้นไป สิทธิ์ในการพิจารณาคดีจะถูกกำหนดโดยกฎอนุญาโตตุลาการ การพิจารณาคดีใดๆ จะจัดขึ้นในสถานที่ภายใน 100 ไมล์จากถิ่นที่อยู่ของคุณในสหรัฐอเมริกา และเว้นแต่คู่กรณีจะตกลงเป็นอย่างอื่น การตัดสินใด ๆ เกี่ยวกับคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการอาจถูกนำเข้าสู่ศาลที่มีเขตอำนาจศาล หากอนุญาโตตุลาการมอบรางวัลแก่คุณที่มากกว่าข้อเสนอการยุติคดีครั้งล่าสุดที่บริษัททำกับคุณก่อนที่จะเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ บริษัทจะจ่ายเงินให้คุณในจำนวนที่มากกว่าของรางวัลหรือ 2,500 ดอลลาร์ คู่สัญญาแต่ละฝ่ายจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของตนเอง (รวมถึงค่าธรรมเนียมทนายความ) และการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจากการอนุญาโตตุลาการ และจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของผู้ให้บริการ ADR ในสัดส่วนเท่ากัน

(d) กฎเพิ่มเติมสำหรับการอนุญาโตตุลาการตามการไม่ปรากฏตัว หากมีการเลือกอนุญาโตตุลาการที่ไม่ปรากฏตัว การอนุญาโตตุลาการจะต้องดำเนินการทางโทรศัพท์ ออนไลน์ และ/หรือตามการส่งคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น ลักษณะเฉพาะจะถูกเลือกโดยฝ่ายที่เริ่มการอนุญาโตตุลาการ การอนุญาโตตุลาการจะไม่เกี่ยวข้องกับการปรากฏตัวส่วนบุคคลใด ๆ โดยคู่กรณีหรือพยาน เว้นแต่คู่กรณีจะตกลงเป็นอย่างอื่น

(e) การจำกัดเวลา หากคุณหรือบริษัทดำเนินการอนุญาโตตุลาการ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการจะต้องเริ่มต้นและ/หรือเรียกร้องภายในอายุความ (เช่น กำหนดเวลาทางกฎหมายในการยื่นข้อเรียกร้อง) และภายในกำหนดเวลาที่กำหนดภายใต้กฎ AAA สำหรับการเรียกร้องที่เกี่ยวข้อง

(f) อำนาจของอนุญาโตตุลาการ หากมีการเริ่มต้นอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะตัดสินสิทธิ์และความรับผิด (ถ้ามี) ของคุณและบริษัท และข้อพิพาทจะไม่ถูกรวมเข้ากับเรื่องอื่นใดหรือเข้าร่วมกับคดีหรือฝ่ายอื่นใด อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการให้คำร้องเพื่อยุติข้อเรียกร้องทั้งหมดหรือบางส่วน อนุญาโตตุลาการจะมีอำนาจในการตัดสินความเสียหายทางการเงิน และให้การเยียวยาหรือการบรรเทาทุกข์ที่ไม่เป็นตัวเงินแก่บุคคลภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ กฎ AAA และข้อตกลง อนุญาโตตุลาการจะต้องออกคำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษรและคำแถลงคำตัดสินโดยอธิบายถึงข้อค้นพบที่สำคัญและข้อสรุปที่เป็นพื้นฐานของคำชี้ขาด รวมถึงการคำนวณความเสียหายที่ได้รับ อนุญาโตตุลาการมีอำนาจเช่นเดียวกันในการชี้ขาดการบรรเทาทุกข์เป็นรายบุคคลเช่นเดียวกับผู้พิพากษาในศาล คำตัดสินของอนุญาโตตุลาการถือเป็นที่สิ้นสุดและมีผลผูกพันกับคุณและบริษัท

(g) การสละสิทธิ์การพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายสละสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญและตามกฎหมายในการขึ้นศาลและเข้ารับการพิจารณาคดีต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน แทนที่จะเลือกว่าการเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการแก้ไขโดยอนุญาโตตุลาการภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ โดยทั่วไปขั้นตอนอนุญาโตตุลาการจะมีข้อจำกัดมากกว่า มีประสิทธิภาพมากกว่า และมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ากฎที่ใช้บังคับในศาล และอยู่ภายใต้การพิจารณาของศาลอย่างจำกัดมาก ในกรณีที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นระหว่างคุณและบริษัทในศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลางในคดีฟ้องร้องหรือบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการหรืออย่างอื่น คุณและบริษัทสละสิทธิ์ทั้งหมดต่อการพิจารณาคดีของคณะลูกขุน แทนที่จะเลือกว่าข้อพิพาทได้รับการแก้ไข โดยผู้พิพากษา

(ซ) การสละสิทธิ์ในการดำเนินการแบบกลุ่มหรือแบบรวม การเรียกร้องและข้อพิพาททั้งหมดภายในขอบเขตของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะต้องได้รับการอนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องเป็นรายบุคคลและไม่ใช่แบบกลุ่ม และการเรียกร้องของลูกค้าหรือผู้ใช้มากกว่าหนึ่งรายไม่สามารถอนุญาโตตุลาการหรือฟ้องร้องร่วมกันหรือรวมกับลูกค้ารายอื่น ๆ ได้ หรือผู้ใช้

(i) การรักษาความลับ ทุกแง่มุมของการดำเนินการอนุญาโตตุลาการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการและการปฏิบัติตามจะต้องเป็นความลับอย่างเคร่งครัด คู่สัญญาตกลงที่จะรักษาความลับเว้นแต่กฎหมายจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ย่อหน้านี้จะไม่ป้องกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการส่งข้อมูลใด ๆ ที่จำเป็นต่อศาลเพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ เพื่อบังคับใช้คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือเพื่อขอคำสั่งห้ามหรือการบรรเทาทุกข์ที่เป็นธรรม

(ญ) ความเป็นโมฆะ หากส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้ถูกพบว่าตามกฎหมายว่าไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจศาล ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือบางส่วนเฉพาะดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับและผลกระทบใด ๆ และจะต้องถูกตัดออก และส่วนที่เหลือของข้อตกลงจะต้อง ดำเนินไปอย่างเต็มกำลังและมีผล

(ฎ) สิทธิในการสละสิทธิ์ สิทธิ์และข้อจำกัดใดๆ หรือทั้งหมดที่กำหนดไว้ในข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้อาจได้รับการสละสิทธิ์โดยฝ่ายที่อ้างข้อเรียกร้อง การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่สละสิทธิ์หรือส่งผลกระทบต่อส่วนอื่นใดของข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

(l) การคงอยู่ของข้อตกลง ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้จะมีผลต่อการยุติความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท

(ฐ) การบรรเทาทุกข์อย่างเท่าเทียมในกรณีฉุกเฉิน โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจขอการบรรเทาความเป็นธรรมฉุกเฉินต่อหน้าศาลของรัฐหรือรัฐบาลกลาง เพื่อรักษาสถานะที่เป็นอยู่ในระหว่างการพิจารณาของอนุญาโตตุลาการ การร้องขอมาตรการชั่วคราวจะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือภาระผูกพันอื่นใดภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

(n) การเรียกร้องที่ไม่อยู่ภายใต้อนุญาโตตุลาการ โดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น การเรียกร้องเรื่องการหมิ่นประมาท การละเมิดพระราชบัญญัติการฉ้อโกงและการใช้คอมพิวเตอร์ และการละเมิดหรือการยักยอกสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือความลับทางการค้าของอีกฝ่ายจะไม่อยู่ภายใต้ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการนี้

(o) ศาล ในสถานการณ์ใดๆ ที่ข้อตกลงอนุญาโตตุลาการข้างต้นอนุญาตให้คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายดำเนินคดีในศาล คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลส่วนบุคคลของศาลที่ตั้งอยู่ในลอสแอนเจลีสเคาน์ตี้ แคลิฟอร์เนีย เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว

22. อายุความ #

คุณและ Ev rent thai ตกลงว่าโดยไม่คำนึงถึงกฎหมายหรือกฎหมายใดที่ขัดแย้งกับการเรียกร้องหรือสาเหตุของการกระทำใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ แพลตฟอร์มของเรา บริการของเราจะต้องยื่นภายในหนึ่ง (1) ปีหลังจากการเรียกร้องดังกล่าวหรือ เหตุแห่งการกระทำเกิดขึ้นหรือถูกระงับตลอดไป

23. การสิ้นสุด #

เราอาจยุติหรือระงับการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการของเราอย่างถาวรหรือชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบและไม่ต้องรับผิดด้วยเหตุผลใดๆ หรือไม่มีเลย รวมถึงหากคุณละเมิดข้อกำหนดใดๆ ของข้อตกลงนี้ ตามการพิจารณาของ Ev rent thai แต่เพียงผู้เดียว การยกเลิกดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิ การเยียวยา การเรียกร้อง หรือการป้องกันของ Ev thai ในที่นี้

เมื่อยุติการเข้าถึงหรือความสามารถในการใช้แพลตฟอร์มและบริการของเรา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการระงับบัญชีผู้ใช้ของคุณ สิทธิ์ในการใช้หรือเข้าถึงบริการใด ๆ และ/หรือเนื้อหาใด ๆ จะหยุดทันที บทบัญญัติทั้งหมดของข้อตกลงนี้ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วควรจะคงอยู่หลังการยกเลิก จะยังคงอยู่ภายหลังการยุติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง บทบัญญัติความเป็นเจ้าของ การปฏิเสธการรับประกัน และข้อจำกัดความรับผิด การยุติการเข้าถึงและการใช้แพลตฟอร์มและบริการของเราจะไม่ทำให้คุณหลุดพ้นจากภาระผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก่อนการยุติดังกล่าว หรือจำกัดความรับผิดใด ๆ ที่คุณอาจต้องมีต่อเราหรือบุคคลที่สาม

24.  Miscellaneous #

ความล้มเหลวของเราในการใช้หรือบังคับใช้สิทธิ์หรือข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิ์หรือข้อกำหนดดังกล่าว ชื่อหัวข้อในข้อตกลงนี้มีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และไม่มีผลทางกฎหมายหรือสัญญา คำว่า ‘รวมถึง’ หมายถึง ‘รวมถึงโดยไม่มีข้อจำกัด’ หากข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม บทบัญญัติอื่น ๆ ของข้อตกลงเหล่านี้จะไม่เสียหาย และข้อกำหนดที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะถือว่าได้รับการแก้ไขเพื่อให้ถูกแทนที่ด้วยข้อกำหนดที่ถูกต้องและบังคับใช้ได้ ตรงกับเจตนาของข้อกำหนดเดิมมากที่สุด และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะยังคงมีผลใช้บังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป ความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัทเป็นความสัมพันธ์ของผู้รับจ้างอิสระ และไม่มีฝ่ายใดเป็นตัวแทนหรือหุ้นส่วนของอีกฝ่าย ข้อตกลงนี้ รวมถึงสิทธิ์และภาระผูกพันของคุณในที่นี้ ไม่สามารถมอบหมาย รับเหมาช่วง มอบหมาย หรือโอนโดยคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท และการพยายามมอบหมาย จ้างช่วง มอบหมาย หรือโอนใดๆ ที่ฝ่าฝืนสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นจะถือเป็นโมฆะและ เป็นโมฆะ บริษัทอาจมอบหมายข้อตกลงนี้ได้อย่างอิสระ ข้อตกลงนี้จะมีผลผูกพันกับผู้รับมอบหมาย

25. การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ #

การสื่อสารระหว่างคุณและบริษัทใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่ว่าคุณจะใช้ไซต์หรือส่งอีเมลถึงเรา หรือไม่ว่าบริษัทจะโพสต์ประกาศบนเว็บไซต์หรือสื่อสารกับคุณผ่านทางอีเมล เพื่อวัตถุประสงค์ตามสัญญา คุณ (ก) ยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากบริษัทในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ (b) ตกลงว่าข้อกำหนดและเงื่อนไข ข้อตกลง ประกาศ การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหมดที่บริษัทมอบให้แก่คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายใด ๆ ที่การสื่อสารดังกล่าวจะเป็นไปตามหากเป็นการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิ์ที่ไม่สามารถสละสิทธิ์ได้ของคุณ

  26.Notice #

Ev rent thai อาจแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับบริการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยส่งการแจ้งเตือนนั้นไปยังที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้กับ Ev rent thai หรือโดยการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ทางกายภาพสุดท้ายที่คุณให้ไว้ การแจ้งจะถือว่ามีผลภายใน 48 ชั่วโมงหลังจากส่ง (หากทางอีเมล) หรือทางไปรษณีย์ (หากเป็นไปรษณีย์ธรรมดา)

27.  Copyright/Trademark Information #

ลิขสิทธิ์ © 2023 Ev rent thai LLC สงวนลิขสิทธิ์. เครื่องหมายการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการ (“เครื่องหมาย”) ทั้งหมดที่แสดงบนแพลตฟอร์มเป็นทรัพย์สินของเราหรือทรัพย์สินของบุคคลที่สามอื่น ๆ คุณไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายเหล่านี้โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราล่วงหน้าหรือได้รับความยินยอมจากบุคคลที่สามซึ่งอาจเป็นเจ้าของเครื่องหมาย

Powered by BetterDocs